Švietimo sistema turi vystytis asmens, visuomenės ir valstybės interesais – Karpenko

14:56 / 30.08.2021
917

Švietimo sistema turi vystytis asmens, visuomenės ir valstybės interesais, šiandien Respublikos mokytojų tarybos plenarinio posėdžio metu pareiškė švietimo ministras Igor Karpenko, praneša BELTA korespondentas.

„Švietimas – sudėtinga, daugialaipsnė sistema, kuri apima visas žmogaus veiklos sferas. Neatsitiktinai Baltarusijos Respublikos prezidentas skiria itin didėlį dėmesį švietimo atšakai, - pasakė Igor Karpenko. – Be abejo, švietimo sistema turi vystytis ir tobulėti asmens, visuomenės ir valstybės interesais.

Būtent toks požiūris atsispindėjo atšakos pertvarkymo pagrindinėse kryptyse, kurios yra įtvirtintos Švietimo kodekso projekte ir Švietimo sistemos plėtros koncepcijoje iki 2030 m. „Šie dokumentai buvo paskelbti viešai ir plačiai aptarti, dalyvaujant deputatų korpusui, valstybinio valdymo organų vadovų, pedagogų, moksleivių ir studentų, visuomeninių atstovų“,- pažymėjo ministras.

Švietimo Kodekso projektas rengiamas priėmimui antrajame svarstyme. „Nacionalinės švietimo sistemos koncepcijos projektas iki 2030 metų yra jūsų rankose. Po patobulinimo jį planuojame patvirtinti Ministrų Tarybos nutarimu. Šiuose dokumentuose dar išsamiau išdėstytos tolimesnės veiklos kryptys visomis pakopomis. Esu įsitikinęs, kad bendras, gerai suderintas darbas leis sėkmingai pasiekti nustatytus tikslus ir pakels mūsų švietimo sistemą į naują kokybišką lygį“, - konstatavo Igor Karpenko.Система образования должна развиваться в интересах личности, общества, государства, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Образование - сложная, многоуровневая система, которая пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Не случайно Президент Беларуси уделяет столь пристальное внимание отрасли образования, - сказал Игорь Карпенко. - Несомненно, система образования должна развиваться и совершенствоваться в интересах личности, общества, государства".

Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года. "Эти документы были размещены в свободном доступе, прошли широкое обсуждение с участием депутатского корпуса, руководителей органов государственного управления, педагогов, учащихся и студентов, представителей общественности", - отметил министр.

Проект Кодекса об образовании готовится к принятию во втором чтении. "Проект Концепции развития национальной системы образования до 2030 год имеется у вас на руках. После доработки его планируем утвердить постановлением Совета Министров. В этих документах еще более подробно изложены направления дальнейшей деятельности по всем уровням. Уверен, что совместная слаженная работа позволит успешно достичь поставленных целей и продвинет нашу систему образования на новый качественный уровень", - констатировал Игорь Карпенко.
Текст: Администратор сайта
Оставить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений